Otevírání geografických dat - Případová studie

Anotace

Tato případová studie shrnuje výsledky konzultací v oblasti otevírání geografických dat, provedených ve prospěch Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha), který vznik dokumentu finančně podpořil. Zástupci IPR Praha měli velice kvalifikovaný a ucelený názor na celou problematiku. Konzultace byly zaměřeny na celkový koncept otevírání dat a na technické pasáže, kde byla potřeba většího detailu, doporučení vhodného postupu, případně navržení řešení. Tomu odpovídá i struktura dokumentu, která nemusí být vždy zcela přehledná a dostatečně obecná.

Na základě našich zkušeností z praxe nastiňuje případná technická úskalí a problémy, se kterými je třeba počítat, mají-li být publikovaná data dostupná co nejširšímu okruhu uživatelů. Spíše než jednotlivými nástroji, které jsou v mnoha ohledech věcí osobních preferencí, jsme se zabývali obecnými principy, které je v souvislosti s otevíráním geografických dat potřeba respektovat. V textu jsme se snažili maximálně zúročit naše praktické zkušenosti s různě kvalitními geografickými daty a informačními systémy pro jejich správu. Cílem bylo shromáždit a utřídit přehled témat, které usnadní navržení konkrétního řešení pro otevírání geografických dat.

Licence

Dokument podléhá licenci Creative Commons 4.0 BY-SA. Informace o podrobnostech licence najdete na adrese http://www.creativecommons.cz/.

Spolupráce

Text studie můžete stáhnout ze serveru GitHub [1] a dále rozšiřovat standardními postupy (fork, pull request).

Revize dokumentu

Datum Revize Editoři Popis
2014-09-30 1.0.0 Jáchym Čepický, Martin Landa, Radek Augustýn, Jan Cibulka, Jan Michálek První verze dokumentu.
2014-10-03 1.0.1 Radek Augustnýn Drobné revize formátování.
2014-10-05 1.0.2 Jáchym Čepický, Martin Landa, Radek Augustýn, Jan Michálek Jazyková korektura textu.
2014-11-03 2.0.0 Jáchym Čepický, Martin Landa, Radek Augustýn, Jan Michálek, Lucie Prunarová Druhá verze dokumentu. Zapracování připomínek IPR Praha.
2014-11-06 2.1.0 Jáchym Čepický Převod dokumentu do formátu reStructuredTex a jeho publikování na serveru Git-Hub.
2014-12-01 2.2.0 Jáchym Čepický, Martin Landa, Lucie Prunarová Revize textu dle připomínek zástupců IPR Praha, seznam zkratek, přeformátování struktury.
2015-01-02 2.2.1 Lucie Prunarová, Jáchym Čepický Revize textu, doplnění zkratek.
2015-01-21 2.2.2 Lucie Prunarová, Jáchym Čepický Začlenění připomínek k verzi 2.2.1.

Seznam zkratek

Zkratka Význam
AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
ATOM Atom Syndication Format je webový standard pro publikování syndikovaného obsahu (obsahu, kterému byly zpětně dodány aktuální informace)
DBF dBase byl první masověji rozšířený systém řízení báze dat
CAD Z angličtiny computer-aided design, česky počítačem podporované projektování
CSV Comma-separated values (hodnoty oddělené čárkami) je jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat.
CSW Catalogue Service for Web (přístup k informacím katalogu), OGC specifikace
ČSN Chráněné označení českých technických norem
ČÚZK Český úřad zeměměřičský a katastrální
EPSG European Petroleum Survey Group. Jedná se o široce využívanou databázi zemských elipsoidů, geodetických dat, zeměpisných a kartografických souřadnicových systémů, měrných jednotek, atd.
ETRS89 Evropský terestrický referenční systém, závazný geodetický referenční systém na celém území státu, definovaný technologiemi kosmické geodézie a konstantami, které jsou součástí programů mezinárodních zpracovatelských center, souborem geocentrických souřadnic vybraných bodů geodetických základů, jejichž souřadnice byly vztaženy k epoše 1989.
FES Filter Encoding Specification je standard OGC, který popisuje na systému nezávislou syntaxi pro vyjádření výběru a třídění potřebné při dotazování se na objekty datových sad.
GeoTIFF Rastrový formát pro geografická data postavený na formátu TIFF
GeoJSON Vektorový formát pro geografická data využívaný především v prostředí webových aplikací
GIF Graphics Interchange Format, souborový formát určený pro rastrovou grafiku
GIS Geografický informační systém
GML Geography Markup Language je na XML založený formát pro vektorová geografická data, OGC specifikace
GPS Global Positioning System, česky Globální polohovací systém
HTML HyperText Markup Language, je značkovací jazyk pro hypertext. Je hlavním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu.
HTTP Hypertext Transfer Protocol) je internetový protokol určený pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML.
INSPIRE INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe je iniciativou Evropské komise pro vybudování evropské infrastruktury prostorových informací.
IPR Praha Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy
ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci
JSON JavaScript Object Notation (JavaScriptový objektový zápis, JSON) je datový formát určený pro přenos dat
JPEG Metoda ztrátové komprese používané pro ukládání počítačových obrázků ve fotorealistické kvalitě.
KML Keyhole Markup Language je aplikací metajazyka XML pro publikaci, distribuci geografických dat
LPIS Veřejný registr půdy
OGC Open Geospatial Consortium, mezinárodní standardizační organizace pro oblast GIS a geoprostorových dat
OSM OpenStreetMap je projekt, jehož cílem je tvorba volně dostupných geografických dat
OWS Open Web Services, skupina otevřených webových služeb podle standardů OGC
PNG Portable Network Graphics je grafický formát určený pro bezeztrátovou kompresi rastrové grafiky
RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí je jedním ze základních registrů ČR
SHP Formát vektorových dat Esri Shapefile
SDI Spatial Data Infrastructure
S-JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální (JTSK, někdy S–JTSK) je pravoúhlá souřadnicová síť používaná v geo-dézii na území České republiky a Slovenska
SOS Sensor Observation Service, standard OGC OWS (otevřené webové služby podle OGC). SOS umožňuje klientům získat ze serverů různá sensorová data a údaje o pozorování z nich.
SQL Structured Query Language je standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních databázích.
TIFF Tag Image File Format je jeden ze souborových formátů pro ukládání rastrové počítačové grafiky.
TMS Tile Map Service, OGC specifikace
TopoJSON TopoJSON je extenze pro GeoJSON umožňující uložení vektorových dat v topologické formě
URI Uniform Resource Identifier (jednotný identifikátor zdroje) je textový řetězec s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci zdroje informací na Internetu
URL Uniform Resource Locator (jednotná adresa zdroje) je řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací na Internetu
VDP Veřejný dálkový přístup (viz RÚIAN)
VFR Výměnný formát RÚIAN
VFK Výměnný formát katastru nemovitostí
WCS Web Coveradge Service, standard OGC OWS (otevřené webové služby podle OGC), umožňující klientovi požadovat po serveru obrazová (rastrová) data
WFS Web Feature Service, standard OGC OWS (otevřené webové služby podle OGC), umožňující klientovi požadovat po serveru vektorová data
WGS 84 World Geodetic System 1984, česky Světový geodetický systém 1984
WMS Web Map Service, standard OGC OWS (otevřené webové služby podle OGC), umožňující klientovi požadovat po serveru vyrenderované obrázky mapových kompozic
WMTS Web Map Tile Service, OGC specifikace
WWW World Wide Web, soustava propojených hypertextových (na sebe navzájem odkazujících) dokumentů
XML Extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) je obecný značkovací jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C
XML-RPC Protokol, s jehož pomocí lze velice jednoduše provádět vzdálené volání procedur.
XSD XML Schema XSD je jedno z XML schémat, jazyků pro popis XML.
XSLT eXtensible Stylesheet Language Transformations (Transformace XSLT) slouží k převodům zdrojových dat ve formátu XML do libovolného jiného požadovaného formátu
ZCHÚ Zvláště chráněná území

Obsah

Poznámky pod čarou

[1]https://github.com/OpenGeoLabs/otevrena-geodata/

Další téma

Úvod